Alkany

- CnH2n+2 - necyklické uhlovodíky, které mají pouze jednoduché vazby mezi atomy uhlíku - „parafíny“ – málo slučitelné - CH2 – homologický rozdíl - ALKYL – uhlovodíkový zbytek, vzniká odtržením jednoho či více atomů vodíkuPříprava: - Izolace z ropy -- frakční destilace -- krakování - Katalytická hydrogenace nenasycených uhlovodíků R – CH = CH – R + H2 → R – CH2 – CH2 – R CH2 – CH2 + H2 → CH3 – CH3 - Redukce alkylhalogenidů kovem R – CH2X + Zn + HCl → RCH3 + ZnCl2 + HX Fyzikální vlastnosti: - C1 – C4 ...... plyny - C5 – C17 ..... kapaliny - C18 a více ... pevné látky - S nižším počtem uhlíků těkavé, výbušné - Bod tání a varu roste s molekulovou hmotností - Rozpustné v nepolárních rozpouštědlech Chemické vlastnosti (reakce): - Substituční reakce SR – chlorace methanu CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl a) iniciace – zahájení Cl2 → Cl∙ + Cl∙ b) propagace Cl∙ + CH4 → ∙CH3 + HCl ∙CH3 + Cl2 → CH3Cl + Cl∙ c) terminace – ukončení Cl∙ + Cl∙ → Cl2 ∙CH3 + ∙CH3→ C2H6 ∙CH3 + Cl∙ → CH3Cl - Nitrace – SR CH4 + HNO3 → CH3NO2 + H2O - Oxidace atomárním kyslíkem CH4 + O → CH3OH - Hoření CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + En - Dehydrogenace CH3 – CH2 – CH3 → CH3 – CH = CH2 + H2 Význam a použití: - CH3 -- z 90% v zemním plynu -- součástí bahenního a důlního plynu -- obsažen v plynech, které vznikají při zpracování ropy - C2H6 -- obsažen v zemním plynu i ropě -- výroba – katalytickou hydrogenací ethenu nebo ethanu -- k výrobě halogenderivátů a org. rozpouštědel - C3H8, C4H10 -- v malém množství obsaženy v zemním plynu i ropě -- lehce zkapalnitelné -- propan-butan: v domácnostech -- do spalovacích motorů -- k výrobě nenasycených uhlovodíků -- k výrobě plastů -- velká výhřevnost

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF