Alkany

Datum 28.10.2007 | Rubrika: Chemie

- CnH2n+2
- necyklické uhlovodíky, které mají pouze jednoduché vazby mezi atomy uhlíku
- „parafíny“ – málo slučitelné
- CH2 – homologický rozdíl
- ALKYL – uhlovodíkový zbytek, vzniká odtržením jednoho či více atomů vodíku
Příprava:
- Izolace z ropy
-- frakční destilace
-- krakování
- Katalytická hydrogenace nenasycených uhlovodíků
R – CH = CH – R + H2 → R – CH2 – CH2 – R
CH2 – CH2 + H2 → CH3 – CH3
- Redukce alkylhalogenidů kovem
R – CH2X + Zn + HCl → RCH3 + ZnCl2 + HX

Fyzikální vlastnosti:
- C1 – C4 ...... plyny
- C5 – C17 ..... kapaliny
- C18 a více ... pevné látky
- S nižším počtem uhlíků těkavé, výbušné
- Bod tání a varu roste s molekulovou hmotností
- Rozpustné v nepolárních rozpouštědlech

Chemické vlastnosti (reakce):
- Substituční reakce SR – chlorace methanu
CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
a) iniciace – zahájení
Cl2 → Cl∙ + Cl∙
b) propagace
Cl∙ + CH4 → ∙CH3 + HCl
∙CH3 + Cl2 → CH3Cl + Cl∙
c) terminace – ukončení
Cl∙ + Cl∙ → Cl2
∙CH3 + ∙CH3→ C2H6
∙CH3 + Cl∙ → CH3Cl
- Nitrace – SR
CH4 + HNO3 → CH3NO2 + H2O
- Oxidace atomárním kyslíkem
CH4 + O → CH3OH
- Hoření
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + En
- Dehydrogenace
CH3 – CH2 – CH3 → CH3 – CH = CH2 + H2

Význam a použití:
- CH3
-- z 90% v zemním plynu
-- součástí bahenního a důlního plynu
-- obsažen v plynech, které vznikají při zpracování ropy
- C2H6
-- obsažen v zemním plynu i ropě
-- výroba – katalytickou hydrogenací ethenu nebo ethanu
-- k výrobě halogenderivátů a org. rozpouštědel
- C3H8, C4H10
-- v malém množství obsaženy v zemním plynu i ropě
-- lehce zkapalnitelné
-- propan-butan: v domácnostech
-- do spalovacích motorů
-- k výrobě nenasycených uhlovodíků
-- k výrobě plastů
-- velká výhřevnostČlánek pochází z webu HUNUNPA.cz
http://www.hununpa.cz

URL tohoto článku je:
http://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=1141